Glesare kontrollbesiktningar föreslås

I dag skall motorcyklar och släpvagnar med totalvikt av högst 3 500 kg, inklusive husvagn, inställas till kontrollbesiktning första gången senast två år efter den månad fordonet första gången togs i bruk. Därefter vartannat år. När mer än tio år har förflutit sedan fordonet första gången togs i bruk, skall fordonet besiktas varje år.

Antalet underkända lågt
Antalet underkända motorcyklar är lågt liksom antalet anmärkningar på olika system. När det gäller antalet underkända lätta släpvagnar/husvagnar är även dessa färre än för personbilar. Dessa fordon har också färre anmärkningar på olika system. Trafikarbetet för samtliga dessa fordon är dessutom relativt lågt och därför föreslår Vägverket att kontrollfrekvensen kunna ändras utan risk.

Statistik
Statistik från AB Svensk Bilprovning (ASB) för kontrollbesiktningar utförda under år 2002 visar att 19,6 procent av samtliga besiktade motorcyklar underkändes. I stort sett samma siffror gäller besiktningar som utfördes under åren 2001 och 2000. I jämförelse med personbilar så underkändes totalt var femte motorcykel medan varannan personbil underkändes. De system som har det största antalet anmärkningar är ”kommunikationssystem”, ”hjulsystem” och ”bromssystem”. Jämfört med personbilar underkändes endast var tjugonionde motorcykel medan var femte bil underkändes med anledning av brister i bromssystemet. Motsvarande siffror för kommunikationssystem är att var tionde motorcykel underkändes medan siffrorna för personbil anger var tredje bil. Enligt uppgifter från bl a Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) är dessutom trafikarbetet för motorcyklar ca tre gånger mindre än för personbilar.

Statistik från kontrollbesiktningar utförda under år 2002 visar att 32,4 procent av samtliga besiktade ”lätta” släpvagnar underkändes och därav 22,1 procent av husvagnarna. I stort sett samma siffror gäller besiktningar som utfördes under åren 2001 och 2000. I jämförelse med personbilar så underkändes totalt var tredje lätt släpvagn och därav nästan var femte husvagn medan varannan personbil underkändes. De system som har det största antalet anmärkningar är även för denna fordonsgrupp ”kommunikationssystem”, ”hjulsystem” och ”bromssystem”. Jämfört med personbilar underkändes endast var sjunde lätt släpvagn och nästan var tionde husvagn medan var femte bil underkändes med anledning av brister i bromssystemet. Motsvarande siffror för kommunikationssystem är att var femte lätt släpvagn och var tionde husvagn underkändes medan siffrorna för personbil anger var tredje bil.

Regeringen gav i december 2002 Vägverket i uppdrag att lämna förslag på hur kontrollbesiktningsverksamheten kan förenklas och lämna eventuella förslag till utglesning av kontrollfrekvensen samt undersöka möjligheten att undanta vissa fordon från kontroll.

Källa: Vägverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser