Fördubblad fordonsskatt för MC föreslås

Förra veckan presenterade regeringen sitt så kallade bonus-malus-system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Samtidigt föreslås att fordonsskatten för motorcyklar ändras från 180 kronor till 360 kronor för ett skatteår. På sikt föreslås även att alla nya motorcyklar också ska beläggas med koldioxidbaserad skatt.

Vad är bonus-malus-systemet?

Ett bonus–malus-system är ett system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet för ett bonus–malus-system är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Bonus–malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. I promemorian föreslås att bonus– malus-systemet ska omfatta personbilar klass I, personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Promemorians förslag: Fordonsskatten för motorcyklar ändras från 180 kronor till 360 kronor för ett skatteår.

Remissinstanserna vid tidigare remittering av utredningens förslag: Sveriges MotorCyklister och Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund anförde att skatten för alla motorcyklar kan höjas från 180 kronor till 200 kronor för ett skatteår.

Skälen för promemorians förslag: Den nuvarande fordonskatten för motorcyklar uppgår till 180 kronor per skatteår. Detta belopp har inte ändrats sedan 2006, då motorcyklar inordnades i det fordonsskattesystem där personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar koldioxiddifferentieras. För såväl personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar har sedan 2006 fordonsskatten höjts medan fordonsskatten för motorcyklar varit oförändrad. Det finns mot den bakgrunden skäl, så som även utredningen visar på, att höja fordonsskatten för motorcyklar. Nuvarande skatt om 180 kronor uppgår till halva det belopp som övriga lätta fordon betalar som ett grundbelopp i det koldioxidbaserade systemet. Det är därför rimligt att även motorcyklars fordonsskatt uppgår till samma nivå som för övriga av dessa fordon, dvs. 360 kronor för ett skatteår.

Promemorians bedömning: Motorcyklar bör i ett senare skede inordnas i det koldioxiddifferentierade fordonsskattesystemet.

Utredningens förslag: Utredningen föreslår att fordonsskatten för nya motorcyklar ska koldioxiddifferentieras, vilket innebär att fordonsskatten för dessa fordon ska tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett koldioxidbelopp. Koldioxidbeloppet föreslås för ett skatteår vara 11 kronor per gram koldioxid som motorcykeln släpper ut per kilometer utöver 95 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid bör hämtas i vägtrafikregistret. Med nya motorcyklar avses motorcyklar som har blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av 2017.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser