För dyrt med odlat bränsle

Odlade jordbruksprodukter blir för dyra att omvandla till fordonsbränslen. Skogsrester och energiskog erbjuder bättre ekonomiska villkor för en effektiv produktion av biodrivmedel. Därmed kommer bränslen som metanol, etanol, vätgas och DME få en ledande roll på bekostnad av biogas, spannmålsetanol, RME och andra nischbränslen.

– En introduktion av förnyelsebara drivmedel måste bygga på att alternativen kan bli ekonomiskt rimliga. Det innebär att ett antal av dagens alternativbränslen inte verkar ha någon framtid påpekar Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson. Generellt verkar bränslen som framställs av jordbruksgrödor ha svårt att hävda sig i konkurrensen.

I rapporten konstateras också att det inte finns rimliga möjligheter att nå målsättningen om 2% biodrivmedel till 2005 som har diskuterats inom EU.

– En övergång till alternativa drivmedel kräver en långsiktighet där staten och industrin samverkar. De bränslen som är intressanta måste fungera med framtidens fordonsteknik och med omvärlden. Men det räcker inte. De måste också kunna produceras till ett rimligt pris. Kunskap kring de olika alternativens tekniska och ekonomiska möjligheter är därför A och O säger Olle Hådell Vägverkets miljö- och fordonsexpert.

Analysen visar att metanol är huvudkandidaten för att ersätta bensin, men även etanol från skogsråvara är mycket intressant Etanol från spannmål bedöms vara för kostsam för en storskalig introduktion. Cellulosabaserad metanol och etanol verkar kunna bli billigast men ändå innebära en merkostnad på minst ca. 2 kr/liter bensinekvivalent (den mängd drivmedel som ersätter en liter bensin). Det behövs därför en kraftig satsning på att utveckla tekniken kring de mest lovande alternativen.

Diesel kan ersättas med s.k. Fischer-Trops diesel eller med Dimetyleter (DME) som görs av bioråvara. Rapsmetylester (RME) har en mycket låg potential för att ersätta diesel och kostnaderna är höga.

Biogas kan vara intressant för lokala fordonsflottor men den begränsade tillgången gör att den inte kan bli ett huvudbränsle.

I en framtid kan vätgas erbjuda en ren och flexibel lösning på transportsektorns energibehov, men många problem är ännu olösta vilket gör att det kan dröja mycket länge innan en storskalig vätgassatsning blir aktuell.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser