Trafikverket: Ökad trafiksäkerhet för MC-förare

Cirka trettio motorcyklister omkommer i trafiken varje år. Antalet omkomna på motorcykel har minskat sedan 2006, men antalet omkomna varierar stort från år till år. Under 2020 omkom 30 motorcyklister. Av de som förolyckas är det cirka 4 motorcyklister per år som omkommer i kollision med räcken. Lika många bilister omkommer årligen i kollision med räcken.

–Trafikverket genomför och har genomfört flera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för motorcyklister. Mer forskning behöver genomföras för att klargöra åtgärdernas effekt, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Forskningen behöver också omfatta hur eftermonterade underglidningsskydd fungerar tillsammans med de vanligaste befintliga räckestyperna. 


Här är Trafikverkets förslag för ökad trafiksäkerhet för MC-förare:

  • Montera slätare räcken med underglidningsskydd vid cirka 140 trafikplatser med mycket motorcykeltrafik på det nationella vägnätet med räcken i snäva avfartsramper
  • Byt ut vägmärken som varnar för skarp kurva mot kantstolpar som är eftergivliga för motorcyklister vid cirka 60 trafikplatser med mycket motorcykeltrafik på det nationella vägnätet.
  • Utveckla konceptet med 1,5 mil lång demonstrationssträcka
    till en handledning för det fortsatta arbetet med förbättringar, framför allt på det regionala vägnätet. (Vi genomför enkla åtgärder som är bra för alla men i synnerhet för MC. Exempel på åtgärder är släta räcken med underglidningsskydd, borttagning av uppstickande brunnar, resning av sidoområden.)
  • Inled en dialog med länsplaneupprättare, specifikt för mc, för att kunna skapa ekonomiskt utrymme för fysiska åtgärder för motorcyklister på det regionala vägnätet.
  • En mera långsiktig plan håller på att tas fram där arbete med att ta fram underlag i form av analyser av olyckor, mätning av MC-flödet, inventering av brister i säkerhetsstandard för motorcyklister, mm pågår och beräknas vara klar under 2022.
  • Genomför FOI för att få fram ett underlag för förbättrade krav på räcken.

Trafikverket har även haft inledande samtal med Sveriges Motorcyklister (SMC) om att utveckla detta tillsammans, med den kunskap som SMC besitter.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser