Säkerheten i fokus på Slingerbulten

Den så kallade Slingerbulten, vägen mellan Rosenhill och Tungelsta, är en populär men olycksdrabbad sträcka för motorcyklister. Under året genomför Trafikverket ett antal trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan.

Väg 257 mellan Rosenhill (väg 225) och Tungelsta är olycksdrabbad jämfört med andra liknande vägar i länet. Under perioden 2014-2018 har 95 olyckor med personskador rapporterats. I ungefär hälften av olyckorna var motorcyklister inblandade. Av de 108 personer som sammantaget skadats i olyckorna har fem omkommit och nio skadats allvarligt. Samtliga omkomna var motorcyklister.

Anpassade hastigheter

Många av olyckorna beror på för höga hastigheter i förhållande till vägens kurviga utformning, menar Trafikverket.

– Vi har redan gjort vissa förändringar av hastighetsgränserna från 70 till 60 km/tim på delar av sträckan, så att hastighetsgränserna anpassas till vägens säkerhetsstandard, berättar Anna-Sofia Welander, trafiksäkerhetsstrateg på Trafikverket och fortsätter:

– Sedan gäller det såklart att alla trafikanter håller hastigheten för att vi tillsammans ska kunna förhindra olyckor och rädda liv.

Åtgärder på Slingerbulten

Förutom hastighetsförändringar kommer ett flertal åtgärder göras under året, med start efter sommaren. Kort handlar det om:

  • Förstärkta stödremsor med fokus på ytterkurvor, och utökad asfaltering på anslutande vägar för att minska risk för grus på vägbanan
  • Nya vägräcken med underglidningsskydd på kortare sträckor
  • Utbyte av äldre, farliga vägräcken och räckesavslut
  • Borttagning av ett antal träd och stubbar nära vägen
  • Överdäckning av dikesbrunnar
  • Utbyte till mer eftergivliga skyltar, stolpar och reflexstolpar
  • Viss slyröjning i sidoområdet för bättre sikt

NK: Här ser du sträckan i Google maps

Hänsyn till natur och kultur

Vägen är utpekad som en kulturväg av Trafikverket. Det betyder att den har ett högt kultur­historiskt värde. För­historiska gravar, milstenar, en runsten och en fornborg finns längs sträckan, liksom berg med mossor och lavar med höga naturvärden.

– Åtgärderna görs med hänsyn till områdets höga natur- och kulturvärden. Dessa värden ska inte påverkas negativt utan, om möjligt, istället stärkas, påpekar Anna-Sofia Welander.Med mål att minska antal olyckor

Arbetena med vägen kommer att påbörjas i september och under perioden som arbetena pågår kommer framkomligheten att påverkas. Planen är att samtliga åtgärder ska vara genomförda innan årets slut.

–  Målet är att åtgärderna ska bidra till att antalet skadade och omkomna minskar, säger Anna-Sofia Welander.

%d bloggare gillar detta: