SMC polisanmäler Trafikverket

Här följer ytterligare information från SMC;

Motorcyklisten var en 50-årig trafiklärare som körde på sin customhoj. Han körde i ett sällskap på flera motorcyklister varav övriga vittnar om att de körde under gällande hastighet eftersom det regnade och att vägbanan var hal. I tidningsartiklar som beskriver olyckan kan man läsa hur räddningstjänst uppger att det var så halt på vägen att de fått sladd på brandbilen när de skulle stanna vid olycksplatsen.
Dagen efter olyckan sattes det upp skyltar som varnade för halka. Senare åtgärdade man beläggningen genom att lägga på ny asfalt.

Här nedan kan du läsa polisanmälan;

Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, anmäler härmed Trafikverket och ansvarig underentreprenör för vållande till annans död i samband med en trafikolycka på E4 i Vagnhärad lördag 7 augusti då XXXXX omkom. XXXX körde omkull på grund av bristande friktion och kolliderade sedan med ett vägräcke. Han avled på olycksplatsen.

Ett antal medlemmar har kontaktat SMC sedan de kört på den aktuella vägsträckan med stora problem, både före och efter dödsolyckan. Vittnesuppgifter säger att hastigheten vid olyckstillfället var långt under högsta tillåtna. SMC har tagit del av ett antal pressklipp som pekar på extrem halka på vägavsnittet. SMC har också fått kännedom om att friktionen i vägbanans ytbeläggning inte hade godtagbar standard på vägavsnittet. Sammantaget har dessa kunskaper gjort att SMC nu väljer att göra en anmälan för att väghållarens ansvar ska prövas.

SMC anser att Trafikverket och/eller ansvarig underentreprenör har brustit i aktsamhet i val av beläggning på den aktuella sträckan. Vägen hade ny beläggning och det regnade vid olyckstillfället. Valet av beläggning vållade XXXXX död. Friktionen har enligt kontakter med Trafikverket inte uppnått aktuell standard utifrån Trafikverkets eget regelverk. VTI har fått i uppdrag att mäta friktionen på den aktuella vägsträckan. SMC har inte fått ta del av mätresultatet. Trafikverket och/eller ansvarig underentreprenör beslutade att sätta upp en varningsskylt för hal vägbana dagen efter dödsolyckan. Därefter sattes en tilläggsskylt upp ”vid regn”. Trafikverket och/eller ansvarig underentreprenör har diskuterat att sänka hastigheten på den aktuella sträckan efter dödsolyckan. Trafikverkets underentreprenör har åtgärdat beläggningen på vägsträckan efter dödsolyckan och mätning har gjorts av VTI från olyckstillfället och framåt.

SMC har tagit emot ett antal telefonsamtal och e-postmeddelanden om extrem halka på den aktuella vägsträckan.

En ytterligare brist i vägmiljön som bidrog till XXXXX död var vägräckets utformning och placering. Även här har Trafikverket och ansvarig underentreprenör brustit i aktsamhet.

Redan 1997 antog Sveriges Riksdag Nollvisionen. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet och Nollvisionens genomförande. Trafikverkets hemsida säger ”trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet.

Frågan om bristande friktion vid ny beläggning och de problem detta vållar motorcyklister är inte på något sätt ny. Den har diskuterats under ett antal år och möten med Vägverket/Trafikverket.

SMC anser att Trafikverket och/eller ansvarig underentreprenör genom val av beläggning vållat XXXXX död. SMC anser att Trafikverket med sitt ansvar för vägtransportsystemet har ett särskilt ansvar att förebygga olyckor på det statliga vägnätet. Ingen trafikant ska utsättas för livsfara då han/hon kör på en väg med ny beläggning. SMC vill att ansvarsfrågan i det aktuella ärendet prövas.

För Sveriges MotorCyklister

Tomas Bergström
Ordförande

Annons

Annons

Senaste utgåvan