Uppdaterad: ”Alliansen bryr sig om motorcyklister”

Eliza Roszkowska Öbergs replik på Magnus Wallners debattartikel på bike.se 2013-01-22:
Jag skulle vilja tacka Magnus Wallner för att han tar upp många viktiga frågor i sin artikel som kommenterar mitt inlägg i MC-debatten. Jag instämmer i det mesta, såsom att motorcyklar är ”en logisk och effektiv del av framtidens trafik, ur såväl ekonomi- som miljöhänseende” och att bilisterna bör bli bättre i trafiksamspelet med motorcyklister. Jag är dock lite förvånad att jag blir så hård kritiserad av Magnus Wallner för saker som jag INTE skrivit i min artikel. Jag fokuserade denna gång på tre aktuella händelser:
– att regeringen i sina nya direktiv till Trafikverket är tydlig att myndigheten ska planera och bygga infrastrukturen med tanke på alla trafikantgrupper, bland annat tvåhjuliga fordon. Så var inte fallet tidigare och nu kommer MC-säkerhet tas upp vid t.ex. val och montering av räcken.
– att det kommer nya körkortsregler (som vi var tvungna att införa enligt ett EU-direktiv) och
– att vi snart har en motorcykelmässa där man tydligt kan se att motorcykelproducenter utrustar sina fordon med många system som höjer trafiksäkerheten.
Självklart finns det många och viktiga politiska frågor kopplade till MC och jag debatterar gärna sakfrågor, helst utan att bli anklagad för att jag skulle ”reducera motorcyklisterna till en samling udda individer med ett egenfarligt särintresse”. I mitt riksdagsarbete tycker jag att det är viktigt att lyfta frågor som rör MC, infrastruktur, trafiksäkerhet och miljö och det gör jag genom mina artiklar, kammardebatter och genom att ordna seminarier som till exempel ett seminarium vid vilket flera eldrivna motorcyklar och mopeder visades. Sedan jag började i Riksdagen har jag arbetat för en bättre vardag för motorcyklister.
Vissa av frågorna som du tar upp arbetar vi med just nu, som reglering som rör distraktionsmoment under körning. Andra saker, som MC i kollektivtrafikkörfält och MC-parkeringar, är frågor som vi i Trafikutskottet och Riksdagen inte bestämmer över, utan det är respektive länsstyrelser och lokala föreskrifter. Trots detta har jag arbetat för en förändring och tagit upp dessa frågor i diskussioner med mina kollegor och kommer även i fortsättningen att göra detta. I mitt utskottsarbete fortsätter jag bekämpa oppositionspartiernas förslag om t.ex. registreringsskylt fram på motorcyklar och införande av ägaransvar för att kunna bötfälla vid automatisk hastighetsövervakning.
Moderaternas och Alliansens politik baseras på övertygelse att människornas ska ges större frihet och att eget ansvar är att föredra före detaljregleringar. Personligen tycker jag att detta måste appliceras även på motorcykelpolitiken. Samtidigt måste vi se samhällsutmaningar som miljö och trafiksäkerhet och jag hoppas att vi tillsammans kan hitta lösningar för framtiden.
 

Med vänliga hälsningar,
Eliza Roszkowska Öberg (M)
Riksdagsledamot /Member of Parliament

 

Bikes replik (läs Eliza Roszkowska Öbergs inlägg längre ner)
I ett inlägg som kommit Bike tillhanda genom Per Johansson, vd på McRF, redogör Eliza Roszkowska Öberg, moderat riksdagsledamot i trafikutskottet, för sin (och regeringens?) syn på motorcyklister och motorcyklism. Detta med anledning av Trafikverkets uppgift att ta fram en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet.

Inlägget nedanför fokuserar på trafiksäkerhet och riskerna med motorcykelkörning. Att tala om dessa saker är naturligtvis viktigt, men det Eliza Roszkowska Öberg gör är att genom sin retorik ytterligare reducera motorcyklisterna till en samling udda individer med ett egenfarligt särintresse som genom diverse pålagor ska beskyddas mot sig själva. Om att motorcyklister i Sverige är den grupp trafikanter som visar på bäst utveckling när det gäller döda och svårt skadade nämner Eliza Roszkowska Öberg inget.
Vidare berör hon inte heller det faktum att motorcyklar och skotrar är en logisk och effektiv del av framtidens trafik, ur såväl ekonomi- som miljöhänseende. Det kan anses vara extra anmärkningsvärt med tanke på det hon skriver på sin blogg; ”det som ligger närmast hjärtat är infrastruktur i Stockholms region” samt ”koncentrera mig på transportsektorns påverkan på miljön”.

Det Eliza Roszkowska Öberg däremot tar upp i sitt inlägg är att bra utbildning, rätt attityd och riskmedvetenhet behövs för att får säkra förare, och så långt är vi helt överens. Sedan skriver hon att regeringen gjort ett antal förändringar för att uppnå detta mål. Men snälla Eliza, vi har redan detta! Körkortsutbildningen är bra, motorcyklister har en bra attityd och är extremt riskmedvetna. Det visar sig i form av den statistik kring skadeutveckling jag nämnde tidigare, det visar sig i form av statistik från Bilprovningen på hur väl motorcyklister tar hand om sina fordon och det visar sig i form av motorcyklisters generella syn på trötthet och droger i trafiken för att nämna några saker.
Eliza Roszkowska Öberg skriver också att man i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportsystemet särskilt ska beakta förare av tvåhjuliga motorfordon, något som enligt henne ska ha ett stort symbolvärde. Symbolvärde för vem?

Om nu Eliza Roszkowska Öberg verkligen vurmar för miljö, infrastruktur i storstadsregioner samt motorcyklister som personer med både passion för en hobby men också förmågan till eget tänkande och ansvarstagande har jag följande förslag till henne:

1. Öppna samtliga kollektivkörfält, samt inför gratis parkering, för motorcyklar. Förutom att stimulera användet av motorcyklar till vardags skulle det sända effektiva signaler till bilister om att motorcyklister är en trafikantgrupp att respektera och ta hänsyn till vilket på sikt också skulle bidra till ökad säkerhet. Eftersom en motorcykel är ett betydligt bättre miljöalternativ än en bil blir det snabbt stora vinster om vi kan får fler att välja två hjul till jobbet, även om det bara skulle handla om åtta månader per år.

2. Rikta fokus kring motorcykelsäkerhet i betydligt högre grad mot bilisterna. Mindre än fyra procent av olyckor mellan bil och motorcykel vållas av motorcyklisten. Det finns goda exempel på kampanjer i andra länder, såväl i USA som Europa, där goda resultat uppnåtts med relativt små medel.
3. Skärp straffen rejält för uppmärksamhetsrelaterade trafikbrott samt inför hårdare restriktioner kring sms-skickande och liknande. Motorcyklister är idag ett föredöme när det gäller att fokusera på körningen i första hand. Skulle vi kunna applicera motorcyklisternas grundtänk i detta avseende på samtliga grupper i trafiken skulle det får mycket stora positiva konsekvenser.

Att på ovanstående sätt integrera motorcyklisterna i framtidens moderna trafikmiljö skulle dessutom på ett effektivt sätt få den mycket lilla grupp av motorcyklister som idag anser sig stå utanför lagen att känna en större delaktighet. Och den som känner sig delaktig tar också ett större ansvar, både för sig själv och för andra.
Magnus Wallner


Eliza Roszkowska Öbergs (M) inlägg:

"Alliansregeringen bryr sig om motorcyklister" 

Säkerheten på svenska vägar är bland den högsta i världen. För den som ändå skadas svårt eller omkommer i en trafikolycka har statistiken däremot liten betydelse. Anhöriga till den som råkat illa ut genomgår dessutom ofta en svår process som kräver mycket tid och kraft. En särskilt drabbad grupp är motorcyklister som många gånger har sämre skydd mot trafikfaror än andra trafikanter.
För trafiksäkerheten är tre saker viktiga: bra infrastruktur, bra förare och bra fordon.

Under många decennier har vägbyggarna planerat och byggt infrastrukturen med tanke på personbilar. Andra sorts fordon och oskyddade trafikanter var bortglömda eller nedprioriterade. Men nu när regeringen gav uppdrag till Trafikverket som ska bereda en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2014-2025 sägs det tydligt att motorcyklister ska beaktas vid ombyggnad av befintliga vägar, t ex vid mittseparering. Förtydligande att bestämmelsen gäller förare av motorfordon på två hjul har förutom praktisk betydelse även ett hög symbolvärde.
Den andra puzzelbiten för säkerheten är en säker förare.
I många fall beror olycksfallen på överskriden maxhastighet, i en tredjedel av fallen på så mycket som 30 km/h för fort. Ny statistik från en VTI-studie visar dessutom att varannan motorcyklist kör för fort oavsett vägtyp. Detta signalerar att kännedomen om de förhöjda riskerna för motorcykelåkare måste stärkas. För att ytterligare sänka olycksantalet på våra svenska vägar har regeringen därför infört nya bestämmelser för en förbättrad säkerhet.

En bra utbildning, rätt attityd och riskmedvetande är sannolikt de viktigaste faktorerna för säkra förare. Därför ändras åldergränserna för motorcykelkörkort från och med 19 januari och en ny behörighet införs. För den nya behörigheten A2, som gäller för mellanstora motorcyklar med en nettoeffekt på högst 35 kilowatt, är åldergränsen för körkort 18 år. För A-behörighet, det vill säga den högsta behörigheten, är den nya åldergränsen 24 år. Undantag gäller för den som kört med A2-behörighet i två år, som då kan ta A-körkort vid 20 års ålder. Genom ökade kunskaper, anpassade åldersgränser och en ny uppdelning för motorcykelbehörighet är regeringens förhoppning att också säkerheten i trafiken ska påverkas positivt.

Motorcykeln är ett fordon som möjliggör unika upplevelser. På motorcykelmässan kan man se de senaste hojarna och notera att säkerhetstänkande är inget främmande för MC-producenter. Det är glädjande att så många motorcyklar utrustas med ABS, antispinn och andra system som bidrar till ökad säkerhet.

Vi har kommit en bra bit på väg gällande trafiksäkerheten generellt i Sverige. Jag hoppas att vi alla, politiker, vägbyggare, väghållare, fordonsproducenter och MC-förare kan tillsammans bidra till att minimera olyckor relaterade till motorcykelåkning. Glädjen i motorcykelåkandet kan stärkas genom att också säkerheten ökar.
 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet

 

 

Vad du tycker du? Ge din syn på saken i kommentarsfältet!