Transportstyrelsen föreslår justerade avgifter

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter, både sänkningar och höjningar inför 2020. En höjning som berör många är körkortsavgiften, som förslås öka med 30 kronor till 280 kronor. Samtidigt föreslås en sänkning av avgiften för registreringsskylt med 10 kronor till 80 kronor. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Transportstyrelsen ser varje år över sina avgifter för att säkerställa att intäkter motsvarar kostnader. Eftersom branschen vill ha förutsägbara avgifter görs en större översyn var tredje år och enbart mindre justeringar mellanliggande år. Avgiftsförslaget till 2020 är resultatet av en sådan mer genomgripande översyn.

– Vi försöker hålla avgifterna stabila över tid och att undvika justeringar varje år. Det är också ett önskemål från branschen för att de ska ha möjlighet att förutsäga vilka kostnader de kommer att få. Vår ambition är att merparten av avgifterna nu ska kunna vara oförändrade på några års sikt, säger ekonomidirektör Mats Ringqvist.

Både höjningar och sänkningar inom övriga trafikslag

Inom övriga trafikslag föreslås både höjda och sänkta avgifter. Sammantaget beräknas avgiftsuttaget 2020 öka med cirka 4 procent jämfört med 2019. Den enskilda avgift som påverkar flest personer är körkortsavgiften, som föreslås höjas med 30 kronor. Förslaget påverkar alla som ska ta eller förnya körkort.

Transportstyrelsens bedömning är att det ökade avgiftsuttaget endast får begränsade negativa konsekvenser för avgiftsbetalarna.

De verksamheter inom Transportstyrelsen som i huvudsak finansieras av avgifter är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Avgifterna ska sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Det innebär att det, på några års sikt, ska råda balans mellan myndighetens kostnader och intäkter från de avgifter som myndigheten tar ut.

%d bloggare gillar detta: