Trafikverket: Minskad personlastyrka och mer pengar till vägarna

Här följer pressmeddelandet i sin helhet:

Trafikverkets styrelse har fattat beslut om inriktningen av Trafikverkets verksamhetsplan samt effektiviseringsarbete för 2011 – 2013. Planen innebär omfattande effektiviseringar av Trafikverkets verksamhet. Arbetet ska leda till att miljardbelopp kan omfördelas i verksamheten på ett sätt som leder till ökad nytta för medborgare och näringsliv. Under åren 2011 – 2013 ska Trafikverket öka den interna effektiviteten och sänka produktionskostnaderna i entreprenader. En följd av effektiviseringarna är att det på tre års sikt blir 1 100 årsarbeten färre vid Trafikverket.

Trafikverkets styrelse beslutade vid sitt möte måndagen den 6 december om inriktningen av Trafikverkets verksamhetsplan samt effektiviseringsarbete för kommande tre år. I planen framgår att verket under 2011-2013 ska effektivisera verksamheten och därmed ta vara på de möjligheter till effektiviseringar som följer med att Trafikverket har bildats. Trafikverket har identifierat en potential för att skapa effektiviseringar som uppgår till 2 – 3 miljarder kronor årligen. Därutöver utreds ytterligare initiativ som kan ge ytterligare tillskott. Myndigheten inrättades den 1 april 2010.

 – Vi formar en ny myndighet och ska ta vara på de synergier som uppstår när de tidigare verksamheterna i Banverket, Vägverket och delar av SIKA nu finns i samma organisation. Därför ser vi över bland annat system, rutiner och arbetssätt, kommenterar Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Totalt beräknas cirka 1 500 årsarbeten påverkas under perioden 2011-2013. 700 är anställda vid Trafikverket och cirka 800 är konsulter. Konsulterna beräknas ersättas av ca 400 nyanställda, nettominskningen uppgår därmed till ca 1 100 årsarbeten. Det är ännu inte klart vilka befattningar eller personer som berörs av omställningarna. Det blir färre kontor, lokaler ska utnyttjas effektivare, resekostnaderna ska sänkas och vi skapar en effektivare administration. Vi ska koncentrera verksamheten till huvudkontor, regionkontor eller lokalkontor i varje län och till orter där verksamheten kräver vår närvaro.

Internt ska Trafikverket frigöra pengar som kan bidra till större nytta för medborgare och näringsliv, genom att medel kan föras till exempelvis drift och underhåll på väg och järnväg, trimningsåtgärder och insatser inom klimat- och miljöområdena.

– Vi ska vara en myndighet som fokuserar på resultat och skapar mer nytta för samhället, säger Gunnar Malm.

Trafikverkets medarbetare har varit involverade i arbetet med att ta fram förslag till effektiviseringar. De initiativ som nu ska genomföras har vaskats fram bland 1000-tals förslag från medarbetare och chefer.

– Våra medarbetare har visat att deras engagemang för Trafikverket sträcker sig betydligt längre än till det dagliga arbetet, det är jag oerhört tacksam för, säger Gunnar Malm.

Trafikverket ser även över produktionskostnader, upphandlingsformer, etcetera i upphandlade entreprenader för att bidra till en bättre produktivitetsutveckling inom anläggningsmarknaden.

Målet är att höja den externa effektiviteten med 10-15 procent genom att bland annat utveckla projektstyrning, kontraktsformer och skapa incitament till nyskapande.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: