Lag förbjuder könsskilda premier

SMC gick idag ut med ett pressmedelande om att kvinnor kommer att få fördyrade försäkringskostnader.

Män är inblandade i fler olyckor med både motorcykel och bil och har därmed högre skadekostnader. Därför har försäkringsbolag haft särskilda tjejförsäkringar. Men, ett beslut i EU-domstolen gör att detta är förbjudet från 21 december. Resultatet blir tyvärr högre försäkringspremier för kvinnliga MC- och bilägare. Rättvist?

Hittills i år har 31 personer omkommit på motorcykel, samtliga är män. Trafikverkets djupstudier av dödade och svårt skadade på motorcykel 2009-2011 visar att kvinnliga MC-förare var mindre än 10 %. Fler tjejer dödas och skadas som passagerare än som förare på motorcykel. Försäkringsbolagens lägre skadekostnader har gjort att kvinnliga fordonsägare haft lägre försäkringspremier.

Genom änding av diskrimineringslagen, ny § 12 a, kapitel 2 är det förbjudet från 21 december att diskriminera utifrån kön.

"Förbudet mot diskriminering som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

För försäkringstjänster gäller dock att enskilda personers försäkringspremier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt mellan kvinnor och män utifrån beräkningar baserade på kön. Trots detta får, om villkoren i andra stycket är uppfyllda, en persons könstillhörighet påverka bedömningen av andra faktorer som beräkningar av försäkringspremier baseras på."


Rättvist?
Ja, anser integrationsminister Erik Ullenhag, artikel Expressen.
Nej, anser Anders Karlsson, Länsförsäkringar Kalmar.
Läs mer om bakgrund, beslut i EU-domstolen och lagtext på DO:s hemsida.

%d bloggare gillar detta: