Många bilister kör för fort i tätort

Mer än var tredje bilist kör för fort i tätort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen. Sämst är det på genomfartsgator i villa- och ytterområden. Men det finns sätt att få ned hastigheten, menar VTI.

2009 fattade Riksdagen beslut om målet att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras mellan åren 2007 och 2020. För att följa upp detta studeras utvecklingen av bland annat hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet i tätort. Mätningar av trafikanternas hastighetsval i tätort har gjorts årligen sedan 2012. Delmålet för 2020 är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser

Mätningar från 2018 visar att hastighetsefterlevnaden var som sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen, där endast 53 procent höll sig under hastighetsgränsen.

Forskare från VTI har i en ny studie undersökt hur utformningen av gators utformning kan bidra till en ökad hastighetsefterlevnad.

Sämst i villa- och ytterområden

– Resultaten visar att hastighetsefterlevnaden är bättre i de fall där man förväntar sig oskyddade trafikanter. Efterlevnaden är också generellt bättre i stadsmiljö än på genomfartsgator i villamiljö och i ytterområden, säger Anna Vadeby, senior forskare vid VTI.

Gator med stensättningar och planteringar som ska göra att en gata uppfattas som en gata med låg hastighetsgräns genererar också en högre efterlevnad.

Många kommuner jobbar aktivt med att anpassa hastighetsgränserna till gatornas säkerhetsstandard för att skapa säkra, trygga och attraktiva stadsmiljöer. Det är allt vanligare att sänka hastighetsgränsen från 50 till 40 kilometer i timmen. Tidigare studier visar att en sänkning från 50 till 40 ofta ger en sänkt medelhastighet på drygt 2 kilometer i timmen, vilket skulle spara cirka 5 liv per år. Skulle medelhastigheten sänkas med 5 kilometer i timmen skulle 10 liv kunna sparas. En sänkning med 10 kilometer i timmen skulle kunna spara 17 liv per år.

– Vi behöver hitta förhållningssätt som bidrar till att öka efterlevnaden på gator med hastighetsgräns 40 km per timme. Det behövs dels för att få den effekt man önskar av en hastighetsgränssänkning, dels för att behålla acceptansen för hastighetsgränserna, säger Anna Vadeby.

Om studien

Syftet med studien var att ge en bild över vilka fysiska utformningar och miljöer som har god hastighetsefterlevnad på gator med 40 kilometer i timmen. Som underlag användes befintliga mätningar från NTF som sedan 2012 på uppdrag av Trafikverket årligen mäter hastigheten vid 21 mätplatser i 23 olika kommuner. Dessutom gjorde NTF nya mätningar på gator där kommunerna själva upplever en god efterlevnad.

Studien gjordes på uppdrag av NTF och finansierades via Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

Annons

Annons

Senaste utgåvan