Målinriktat arbete mot Nollvisionen ger goda resultat

Sveriges systematiska arbete med att förbättra trafiksäkerheten på väg ger resultat. Mycket pekar på att antalet omkomna år 2020 kommer att vara under etappmålet om max 220, vilket är en halvering från år 2007.

– Vi är många som kan och har bidragit i utvecklingen av trafiksäkerheten i Sverige. Vi ska vara stolta för att vi har nått etappmålet, men också hungriga att ta oss an 2030-målet. Nu behöver vi kraftsamla tillsammans med andra aktörer och alla som är ute i trafiken så att vi når det ambitiösa etappmål som regeringen satt om max 133 omkomna i vägtrafiken år 2030, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör. 

Under etappmålsperioden 2007–2020 har antalet omkomna mer än halverats (60 procent) trots att trafiken har ökat med nästan 8.5 procent och befolkningen med 10 procent.

Omkomna trafikantgrupper 2007– 2020.

– Det betyder att vi kan göra bokslut för den här etappen och konstatera att vi kommer att nå målet max 220 omkomna i vägtrafiken år 2020. De kategorier som det skett störst minskning av antal omkomna är personbilar och gående, berättar Maria Krafft trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Under perioden 2007–2020 har det genomförts många åtgärder och initiativ från flera aktörer i samhället som påverkat trafiksäkerheten positivt. Bland de som gett störst effekt är säkrare bilar, vägar och förbättrad miljö för gående.

Bilarna har blivit säkrare med förbättrad krocksäkerhet, antisladdsystem och bältespåminnare som nu finns i flertalet fordon. Den utbytta fordonsflottan under tidsperioden har minskat dödligheten i olyckor med cirka 6–7 liv per år. 

Vägarna och gator har blivit säkrare med fortsatt anpassning av hastighetsgränser till vägens utformning. Även genom fortsatt implementering av 2+1 vägar som höjer både framkomlighet och säkerhet, fler trafiksäkerhetskameror och lägre hastighetsgränser där det är hög skaderisk. 

Fotgängares säkerhet har förbättrats främst av att kommuner sänkt hastigheterna i tätort där det finns mycket blandtrafik och utformat gatumiljön så att fordon kör på de oskyddades villkor. (Ungefär 35 procent av 50-vägar har blivit 40-vägar). Mer hastighetsäkrade passager för gång, cykel och moped, gupp och en gatuutformning som stödjer gällande hastighetsgräns. En sänkning till 40 har visat sig vara en mycket uppskattad åtgärd bland de boende, som inte bara förbättrar säkerheten utan också höjer trivseln och den upplevda tryggheten.

Omkomna och allvarligt skadade ska fortsätta att minska till 2030

Regeringen har satt ett nytt ambitiöst etappmål, max 133 omkomna i vägtrafiken år 2030. En förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i vägtrafiken är att vi har en god hastighetsefterlevnad. När aktörer tar sin del av det gemensamma ansvaret och ställer krav på hållbara hastigheter i upphandlingen. Då sparas liv, miljö och kostnader. Även inom stockholmsdeklarationen finns höga förväntningar på att företag ska bidra, bland annat genom att redovisa sina trafiksäkerhetsavtryck inom ramen för Agenda 2030.

Källa:Trafikverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan