Här finns trafikpolisen i sommar

Trafikpolischeferna runt om i landet fick svara på tre frågor:

1. Hur ser trafikövervakningen ut i ditt län i sommar?
2. Kommer ni att ha någon särskild övervakning runt midsommar?
3. Finns det några vägarbeten ni vill varna för?

Så här svarade Polismyndigheterna:

Klas Gedda, Polismyndigheten i Stockholms län
1. Vi kommer att främst finnas på de 10 farligaste vägarna i länet men även på de stora in- och utfarterna vid helger. Vi kommer att arbeta med hastigheter, beteende, bilbälten och nykterhet.
2. Vid midsommar kommer polisen i första hand finnas på de stora vägarna, med viss inriktning på trafiken i Roslagen.
3. Varning för långa köer på Essingeleden, E4- norr vid Rotsunda på grund av stora vägarbeten.

Åke Lövh, Polismyndigheten i Uppsala län
1. Vi kommer att arbetar mycket med kontroller av nykterhet, hastighet samt bilbälten. Satsningar sker även mot yrkestrafiken och den tunga trafiken. Trafikkontroll kommer att ske i huvudsak på E4, E18, riksväg 70 och 55. Länsväg 290, 255 och 288.
2. Vi inriktar oss på skolavslutningshelgen och midsommar. Där emellan har vi ett uppdrag att svara för eskorten av cykeltävlingen Postgirot mellan Uppsala och Göteborg under vecka 24.
3. Trafiksituationen i länet är mycket påverkad av genomfartstrafik på E18 och E4.

Inge Carreman, Polismyndigheten i Södermanlands län
1. Vi kommer att arbeta i två grupper, en från Eskilstuna och en från Nyköping. Arbetsmetoderna är laser och pilot både på målad och civil bil eller motorcykel. Nykterhetskontroller kommer att ingå i all övervakning både mot alkohol och droger.
2. Alla personal i länet kommer att jobba eftermiddag och kväll torsdagen den 20 juni samt söndagen den 23 juni.
3. Motorvägsbygget, E20, förbi Strängnäs samt färdigställande av vajerarbeten vid Gröndal-Torpa.

Göran Jonsson, Polismyndigheten i Örebro län
1. Vi kommer att synas i polismålade fordon och köra parpatrullering i största utsträckning. De vägar vi kommer att prioritera är E18 och E20, som är de stora pulsådrarna i länet, samt riksväg 50 och 49.
2. Runt midsommar kommer vi att övervaka riksväg 50 speciellt norr om Örebro. Dalatrafiken.
3. Ett brobygge pågår strax norr om Finnerödja på E20 i Laxå kommun vilket innebär nedsatt hastighet och omkörningsförbud.

Lars Pettersson, Polismyndigheten i Västmanlands län
1. Inriktning på övervakningen av hastighet, nykterhet, bilbälten och farliga omkörningar.
2. Torsdag och söndag har vi särskild övervakning av midsommartrafiken på E18, riksväg 70 och 66. Med samma inriktning som ovan.
3. Enligt Vägverket skall ombyggnad av riksväg 66, delen mellan Ramnäs och Fagersta påbörjas i början juni.

Mats Holst, Polismyndigheten Gotland
1. Vi kommer att köra tre till fyra riktade insatser, där antalet poliser blir fyra till åtta. Inriktningen kommer främst att vara på rattonykterhet.
2. Under midsommar har vi ingen särskild planerad trafikinsats.
3. Inga stora vägarbeten är kända för oss.

Rune Peterson, Polismyndigheten i Västerbottens län
1. Vi koncentrerar oss på hastighet, korta avstånd och farliga omkörning. Övervakning sker på motorcykel, bil och laser på E4:an. Vi samarbetar också mycket mellan polismyndigheterna. Under vecka 33 har vi en samordnad insats på E4, E10 och E14 på grund av ökad olycksrisk i augusti med hemvändande turister.
2. Veckan före midsommar är en kritisk vecka när det gäller rattonykterhet. Under midsommarhelgen inriktar vi oss på nykterhetskontroller.
3. Inga stora arbeten på gång, bara lite förbättringsarbeten. Vajerarbeten har just avslutats mellan Umeå och Nordmaling.

Gunnar Rhodin, chef för trafikpolisen i Västernorrlands län
1. Övervakning kommer att ske i huvudsak med bil och motorcykel. Vi utför hastighetskontroller, kollar bilbältesanvändningen och så gör vi naturligtvis alkohol- och drogkontroller.
2. Övervakningen i midsommar har planerats till de stora trafikdagarna, dagen före midsommarafton och dagen efter midsommardagen. Personal finns även ute i trafikövervakningstjänst midsommarafton och midsommardagen. Nykterhetskontroller prioriteras.
3. Inga akuta vägarbeten som ställer till några större problem.

Gunder Ericsson, Polismyndigheten i Norrbotten
1. Vi kommer att prioritera övervakningen längs länets Riks- och Europavägar. Huvudinriktningen kommer att vara hastighets- och nykterhetskontroll. Även den yrkesmässiga trafiken kommer att övervakas av vår yrkestrafikgrupp. Under hela sommaren kommer naturligtvis även andra än de nämnda felbeteendena att övervakas och beivras.
2. Under midsommarhelgen kommer övervakningen att i första hand vara inriktad på nykterhetskontroller.
3. Vägarbeten kommer att bedrivas längs stora delar av vägnätet. Omfattningen har stor variation. Bland annat E4, Gäddvik – Ersnäs . Breddning och montering av mitträcke. Stora delar av sträckan nedsatt hastighet till 50 km/tim. E4, söder om Kalix pågår byggnation av tunnel. Trafiken leds om med nedsatt hastighet. E4, Persön pågår byggnation av planfri korsning som beräknas pågå under i stort sett hela sommaren.

Reinhold Lundblad, Polismyndigheten i Jämtlands län
1. Trafikpolisens övervakning kommer att vara helt inriktad på E14, riksvägarna 45 och 87. Detta är de stora turiststråken och det är också på dessa vägar vi har de klart flesta trafikolyckorna. Övervakningen kommer mestadels att bedrivas dagtid och det är också dagtid vi har de flesta trafikolyckorna.
2. Vi har inga större arrangemang i länet under midsommaren. Trafikpolisen kommer att ha övervakning dagtid och närpolisen svarar för övervakningen i samband med ordinarie arbetsuppgifter under kvälls- och nattetid, främst nykterhetskontroller.
3. E14 är för närvarande och fram till och med mitten av juli avstängd i korsningen med länsväg 339 i Krokom ett par mil väster om Östersund. Orsaken är ett bygge av cirkulationsplats. Trafiken leds förbi arbetsplatsen via en omväg. På riksväg 45 sträckan mellan Lit och Häggenås norr om Östersund, bygger man en helt ny vägsträckning och det är endast anslutningarna till nuvarande vägsträckning som berörs av arbetet. Sättning av vägräcken kommer att ske både på riksväg 45 och 87. Sommarens beläggningsarbeten kommer till största delen att ske i Härjedalen.

Jan-Erik Westberg, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Gävleborgs län
1. Vi kommer att bedriva trafikövervakningen på E4 och riksväg 80. Vi kontrollerar nykterhet, hastighet, bilbältesanvändning samt beteende. Övervakningen sker med civila bilar samt civil motorcykel försedda med videoutrustning.
2. Samarbete med Dalarna- och Västernorrlands län under midsommarhelgen.
3. Inga planerade vägarbeten i området.

Göran Gustavsson, Polismyndigheten i Östergötlands län
1. Vi kommer att bevaka riksväg 50 mellan Vadstena och Örebro läns gräns och E22 mellan Norrköping och Kalmar län. Övriga resurser fördelas över riksväg 34 och 55.
2. Vårt stora problem är trafiken från Stockholmsregionen ned till Kalmar län dagen för midsommar och berör i huvudsak väg E22.
3. Arbetet med att förse E22 med mittvajer kan påbörjas före semestern och innebär då givetvis en inskränkning i framkomligheten.

Göran Bäckström, Polismyndigheten i Jönköpings län
1. Vi har riktad övervakning under maj, juni och augusti månader tillsammans med Östergötland,- Kronoberg, -Kalmar- och Blekinge län. ”Kör bältad och nykter i rätt fart”. Trafikövervakningen kommer att vara lägre i sommar än tidigare år på grund av vi måste hjälpa till med ingripandeverksamhen under semesterperioden.
2. Vi har ingen särskild övervakning under midsommar.
3. Följande vägar har en viss begränsad framkomlighet under sommaren: E4 på grund av begränsningsarbeten, platsen belägen norr om Huskvarna. Riksväg 31-33 mellan Öggestorp och Nässjö på grund av mitträcks arbeten mellan körbanorna, så kallad livlina.

Lars-Olof Johansson, Polismyndigheten i Kronobergs län
1. Under hela sommaren försöker vi att synas så mycket som möjligt på huvudvägnätet, för att det har en dämpande effekt på hastigheten. Vi kommer att vara flitiga med alkohol- och drogtester. Hastighetsövervakning med motorcykelpilot och lasermätningar kommer att vara ett dagligt
inslag i övervakningen. Vår kameraövervakade vägsträcka på riksväg 25 dämpar hastigheten och har höjt trafiksäkerheten avsevärt.
2. Under midsommar prioriteras huvudvägnätet, E4, riksväg 25 mot Kalmar och Öland samt riksväg 23 mot Skåne och Ostkusten.
3. Det kommer att vara vissa beläggningsarbeten som förhoppningsvis inte skall störa trafiken nämnvärt.

Lars-Erik Andersson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Kalmar län
1. En tredjedel av vår övervakning är planerad till de mest olycksdrabbade vägavsnitten. Övervakningen inriktar sig på kampanjen ”Kör bältad och nykter i rätt fart”
2. Påfarten till Ölandsbron brukar innebära långa och nästan stillastående köer. Trafikavdelningen i Kalmar län kommer att sätta in extra poliser i övervakningen den 20 och 23 juni av anslutande vägar till Kalmardelen och Ölandsbron.
3. Rockneby trafikplats norr om Kalmar byggs om och trafiken omdirigeras på platsen, högsta tillåtna hastighet 50 km/tim. Byggstart av mittlina från trafikplats, norra infarten Kalmar och till trafikplats Lindsdal norrut på E22. På väg 35 Linköping-Västervik pågår, ombyggnad i Övverums samhälle.

Rolf Andersson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Blekinge län
1. Vi kommer att ha riktad hastighetsövervakning, som annonseras i lokalradio och lokaltidningar hela sommaren.
2. Dagen innan midsommar har vi samtliga trafikpoliser i tjänst med trafikövervakning även utanför Blekinge, E22 till Kalmar och Öland.
3. Vägarbete på E22 utanför Karlskrona, iordningsställande av trefältsväg med mittbarriär, blir klar till början av juni. Inga beläggningsarbeten under juli månad.

Leif Andersson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Skåne
1. Vi kommer att koncentrera oss på vägar med stora trafikflöden. Övervakningen kommer till största delen ske öppet i uniform, dock kommer det att finnas viss ”civil” hastighetsövervakning. Insatser kommer att ske mot rattfylleri, hastighet och bilbältesanvändning.
2. Under midsommar kommer trafikpolisen i Skånes län att prioritera de tillfällen då vi erfarenhetsmässigt vet, att bilresandet är som störst. Insatsen kommer till stor grad att riktas mot rattfylleri.
3. Fram till midsommar kommer motorvägen mellan Malmö och Lund endast ha ett körfält i vardera riktning. Reparation av broar pågår.

Hans Benediktusson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Hallands län
1.Halland är ett ”sommarlän” med mycket trafik. Lite förenklat så övervakar vi i de större vägarna på dagarna för att senare på kvällar förse trafiken nära kusten runt campingplatser, turistevenemang och olika ”jippon”. Huvudinriktningen är hastighet, bilbälte och nykterhet.
2.Hallandspolisen har de senaste åren lånat poliser från andra myndigheter över midsommar för att bättre möta den oftast stora trafiktillströmningen. 3.Ofta genomförs asfaltsarbeten över sommaren, dock inte under industrisemestern. Stora vägarbeten över sommaren genomförs på riksväg 41 vid Lindhov, nära Varberg, länsväg 158 vid Vallda Trekant i Kungsbacka, riksväg 26, Oskarström-Spenshult, 2-3 mil norr Halmstad, mitträcke sätts upp och vägen breddas. Riksväg 26-bro över E6, strax utanför Halmstad halva bron avstängd hela sommaren på grund av reparation.

Martin Staxäng, Polismyndigheten Västra Götaland
1. Sommartrafiken i vårt län kommer bestå av övervakning av de stora lederna, som E6,
E 20, riksvägarna inom länet. Övervakning kommer att ske med målade polisbilar, polismotorcyklar samt från civila fordon. Med inriktning på hastighetskontroll, nykterhet samt bilbälteskontroll.
2. Stor trafikinsats under de stora resdagarna, torsdagen den 20 juni samt söndagen den 23 juni. Övervakningen kommer främst att ske av de större vägarna samt alla de länsvägar utmed kustbandet i Bohuslän där trafiken är som mest intensiv.
3. När det gäller vägarbeten kommer det att ske stora arbeten i Göteborgs centrum, Götatunneln, Skånegatan/Ullevigatan med mera. E6 från Uddevalla och norrut pågår stora vägarbeten hela sommaren.

Hans Henriksson, Polismyndigheten Värmland
1.Vi kommer att koncentrera oss på E18 och våra riksvägar.
2.Under midsommar kommer vi att ha kontroller nära våra stora campingplatser i Karlstad och Sunne.
3.Inga vägarbeten som vi känner till.

Kjell Larsson, Polismyndigheten Dalarna
1.Vi kommer att inriktas oss på hastighet, bilbälten och rattfylleri. För sommaren normal bemanning.
2. Vi satsar mest på resdagarna torsdagen den 20 juni och söndagen den 23 juni. Men även trafikövervakning midsommarafton och midsommardagen.
3.Väggbygge på riksväg 71, begränsad framkomlighet och hastighetsbegränsningar. På riksväg 45 på Dalasidan, Lisskogsåsen och mot Malung pågår ett stort vägarbete.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser