Stockholms nya miljözon gäller inte motorcyklar

Med start 31 december 2024 inför Stockholm miljözon klass 3 i ett område i City. Syftet sägs vara att komma till bukt med den dåliga luftkvaliteten. Motorcyklar berörs inte av den nya striktare miljözonen.

Området där miljöklass zon 3 införs ramas in av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Allt som ligger innanför de fyra gatorna kommer att tillhöra miljözonen. Det gäller även Klaratunnelns in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan.

Syftet är att förbättra luftkvaliteten, minska buller och vara teknikdrivande. Miljözon införs för att hantera de negativa hälsoeffekterna från luftföroreningar då det under de senaste åren framkommit ny omfattande forskning som visar att luftföroreningar utgör ett större hot mot människors hälsa än vad som tidigare var känt. WHO:s riktvärden för när halter har en negativ påverkan på folkhälsan indikerar att området har för höga halter kvävedioxid.

Vad gäller för miljözon klass 3?

Miljözon klass 3 är den klassning som ställer högst krav på vilka fordon som får färdas i zonen. De fordon som får färdas i miljözon klass 3 är

 • lätta och tunga elfordon
 • lätta och tunga bränslecellsfordon
 • lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6
 • tunga laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro 6.

Allmänna undantag

Följande grupper och fordon är undantagna från miljözonens regler enligt trafikförordningen:

 • fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär
 • övrig räddningstjänst
 • transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus
 • utryckningsfordon
 • fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning
 • fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut
 • fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst
 • fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • fordon för vilket det har lämnats bilstöd via Försäkringskassan.

Enligt trafikförordning (1998:1276) 22 § får följande miljözoner finnas:
   1. Miljözon klass 1. Klass 1 omfattas av bestämmelser för tunga bussar och tunga lastbilar.
   2. Miljözon klass 2. Klass 2 omfattas av bestämmelser för lätta bussar, lätta lastbilar och personbilar.
   3. Miljözon klass 3. Klass 3 omfattas av bestämmelser för fordon som anges i 1 och 2. Förordning (2018:1562).

Med andra ord, motorcyklar omfattas inte då dessa inte ingår i någon av klasserna enligt gällande trafikförordning.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser