SMC: Låt motorcyklisterna få köra i vissa bussfiler!

Sveriges MotorCyklister, SMC, har skickat en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland. SMC vill att man tillåter motorcyklister att få köra i vissa bussfiler på försök under två år, något som diskuterats med Trafikverket Region Väst och Göteborgs stad under flera år.

Allt fler upplever hur trängsel leder till ökad kollisionsrisk med andra trafikanter som inte ser motorcyklarna. Många MC-förare har därför bett att SMC ska försöka få väghållarna att tillåta motorcyklar i bussfiler vilket varit möjligt i Stockholm sedan början av 1980-talet. Nu hoppas vi på ett positivt svar från Länsstyrelsen!

Svensk lag gör det möjligt att öppna vissa filer för fordon i linjetrafik och andra fordon, till exempel taxi, färdtjänst och motorcyklar. Motorcyklister har fått använda vissa kollektivkörfält i Stockholm sedan början av 1980-talet då var man först i världen med detta. Det började som ett försök och permanentades eftersom resultat var bra. MC-olyckorna minskade, framkomligheten ökade för tvåhjulingarna och ingen part har under resans gång haft något att invända mot förhållandet. Runt om i världen öppnas allt fler kollektivkörfält för motorcyklister och mopedister. Orsakerna är dels att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på tvåhjuliga motorfordon, dels att förbättra framkomligheten och minska trängsel genom att stimulera användningen av MC och moped. Mätningar i London visar också att avgasemissionerna minskar.

Stockholms Lokaltrafik och samtliga polisområden i Stockholm har varit positiva till detta – utom i vissa typer av körfält. Försäkringsbolagen ser också positivt på att motorcyklister får använda kollektivkörfält och har inte sett några skador till följd av att motorcyklar kört i kollektivkörfält vilket SMC redovisat  för Göteborgs stad, Trafikverket och i ansökan till Länsstyrelsen.  NTF Väst har också beslutat att stödja SMC:s förslag att tillåta MC i utvalda kollektivkörfält under en tvåårig försöksperiod som sedan utvärderas.

– Att minska risken för kollisioner med andra trafikanter genom att öppna bussfilerna för MC är en självklar och kostnadseffektiv trafiksäkerhetsåtgärd för alla som sitter oskyddad på motorcykel, säger Maria Nordqvist, SMC.

–  För SMC är det viktigast med statliga och kommunala in- och utfartsleder till city där många pendlar dagligen i tät trafik och där risken för kollisioner med andra fordon är stor. Dessa körfält har även öppnats för taxi och färdtjänst. Vi tror också att fler kommer att välja att resa med MC istället för bil vilket kommer att öka framkomligheten för alla i Göteborgstrafiken, säger Jan Rickardsson, SMC Västra Götaland.

–  Det har aldrig gjorts någon utvärdering av MC-trafik i kollektivkörfält trots att detta pågått sedan början av 1980-talet i Stockholm. SMC har därför föreslagit att det tvååriga försöket ska utvärderas. Sedan kan beslut om försöket med att tillåta motorcyklar i bussfiler ska fortsätta i Göteborg och spridas till fler städer i Sverige, säger Maria Nordqvist, SMC.

I ansökan till Länsstyrelsen erbjuder SMC att sprida information utan någon kostnad för Trafikverket eller Göteborgs stad till MC-förare i tidningar, forums, hemsidor och sociala media.

Berörda vägar
– Dag Hammarsköldsleden i norrgående riktning från Margretebergsmotet till Per Dubbs gata,
–  E6 i båda riktningarna mellan Jordfallsmotet och Tingstadsmotet i tillämplig omfattning m.t.p. byggnadsarbetena, 
–  Rv 40 – E6/E20, Östra körfältet i nordvästlig färdriktning nordväst om Delsjömotets påfartsramp till 550 meter norr Sankt Sigfridsgatan på E6/E20,
– E 20 i sydvästgående riktning mellan Fräntorpsmotet och till 1350 meter väster om Munkebäcksmotet.
– LV 158 Säröleden, från Askims kyrka till 170 meter norr om Askims stationsväg. 

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser