Så här tycker du om trafiksäkerhet!

Enkäten 2001 visar att över 80 procent tycker att en säker trafik är ett ”mycket viktigt ” mål. Därnäst kommer miljömålet, som närmare 70 procent tycker är ”mycket viktigt”.

– Den här prioriteringen beror troligen på att människor upplever stora brister när det gäller trafiksäkerhet och miljö, säger Vägverkets Trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

Däremot har Nollvisionen inte fått det genomslag som förväntats. Endast drygt hälften av de tillfrågade anser att noll döda är det enda som är acceptabelt. Och ytterst få anser att målet är realistiskt.

Det finns också ett starkt stöd bland befolkningen för olika trafiksäkerhetsåtgärder. Cirka 80 procent i undersökningen tycker att alla större vägar borde förses med mitträcken. Även cirkulationsplatser uppfattas positivt av trafikanterna; över 70 procent anser att fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser. Ungefär 70 procent tycker också att det är rimligt att sänka hastigheten till 30 km/tim där det finns mycket fotgängare och cyklister. Drygt 60 procent tycker dessutom att hastighetsgränserna borde vara lägre på vintern.

Nästan hälften (46 procent) skulle vilja ha ett tekniskt hjälpmedel i bilen för att lättare kunna hålla hastighetsgränserna, exempelvis att gaspedalen inte går att trycka hårdare än vad hastighetsgränsen tillåter.

Intressant att notera är även det faktum att 7 av tio anser att det borde vara förbjudet att prata i mobiltelefon och köra bil samtidigt.

Enkätresultaten visar att kvinnor generellt har en mer positiv inställning till trafiksäkerhet än män, liksom att äldre är mer positiva än yngre.

– Det är de yngre och medelålders männen som är minst positiva när det gäller att få till stånd förbättringar av trafiksäkerheten, säger Claes Tingvall.

Det är också män som i störst grad instämmer i att ”hastighetsgränserna är så låga att man måste ha förståelse för att de överskrids”. Totalt anser en av fyra i undersökningen detta.

Enkäten har på Vägverkets uppdrag genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) och gått ut till 10300 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15-84 år. 71 procent av de tillfrågade svarade. Genom länken nedan kan du läsa hela rapporten.

Vad tycker du om detta? Som medlem kan du kommentera artikeln direkt här nedan.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser