Ökad regelefterlevnad bland motorcyklister

Trafikverket har presenterat den färska rapporten ”Analys av trafiksäkerhets-utvecklingen 2020”, där det bland annat framgår att regelefterlevnaden ökar bland Sveriges motorcyklister.

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen och etappmål på vägen dit. 2020 var slutåret för det etappmål som angav att antal omkomna skulle halveras mellan 2007 och 2020 vilket innebar högst 220 omkomna 2020. Etappmålet innebar också att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken skulle reduceras med en fjärdedel.

I dagsläget har myndigheterna inga färdiga strategier för att anpassa vägtransport- systemet till ett säkert system för motorcykel med avseende på skaderisken, och därför är myndigheterna på kort sikt tvungna att ställa högre krav på rätt användning bland oss motorcyklister.

Syftet med att mäta ”regelefterlevnaden bland motorcyklisterna” är enligt rapporten inte att fokusera på enklare mänskliga misstag, utan på grova medvetna felhandlingar (så kallade violations). Med rätt användning menas att motorcykeln framförs enligt nedan:

• Föraren och passagerare har hjälm.

• Föraren är nykter (inte påverkad av alkohol eller narkotika).

• Föraren har giltigt körkort för motorcykel.

• Föraren kör inom gällande hastighetsgräns.

• Föraren framför inte motorcykeln på ett ”olämpligt sätt”, till exempel på bakhjulet.

Sedan 2016–2017 har det inom EU funnits lagkrav på låsningsfria bromsar (ABS) på nya motorcyklar med en motorvolym över 125 cm3. På grund av detta har den tidigare indikatorn som relaterade till säkra motorcyklar (ABS) utgått. Den har ersatts av en indikator som relaterar till regelefterlevnad bland motorcyklister. Indikatorn om regelefterlevnad handlar främst om rätt användning, som i dagsläget bedöms vara ännu viktigare för motorcyklister än för andra trafikantkategorier. Huvudanledningen är att motorcyklister är oskyddade trafikanter som färdas i lika hög hastighet som skyddade trafikanter. Denna utmaning illustreras på bästa sätt med så kallade riskkurvor, som visar sambandet mellan krockvåld (till exempel kollisionshastighet) och risken för ett visst skadeutfall (se figur nedan).

Rapporten är den tolfte av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2020 samt för hela målperioden. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer.

Rapporten är framtagen av en analysgrupp som består av analytiker från Transportstyrelsen, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Trafikverket.

LÄNK TILL RAPPORTEN I DESS HELHET (PDF)

Källa: Trafikverket

Annons

Annons