Nu kan du anmäla skada till Vägverket via nätet

Vägverket har inte ansvar för alla skador på grund av att en väg inte är i ett tillfredsställande skick utan det krävs också enligt skadeståndslagen att Vägverket har vållat skadan genom fel eller försummelse.

Varningsskyltar som upplyser trafikanterna om rådande vägförhållanden gör att Vägverket i de flesta fall inte betalar någon ersättning.

Som trafikant är man skyldig att anpassa körsätt och hastighet till rådande förhållanden.

I skadeanmälan är det viktigt att du anger följande:

När – skadedag och gärna klockslag
Var – ange skadeplatsen så exakt som möjligt
Hur – händelseförloppet

När bedömningen är klar får du ett besked om Vägverket kan ersätta skadan eller inte.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser