Nollvisionen idag: en tjugofemåring med framtidstro

Under 2021 omkom 210 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är mer än en halvering jämfört med för tjugofem år sedan. Trafiksäkerhetsarbetet har gett effekt, men ytterligare arbete krävs. Nu sjösätter Trafikverket en ny aktionsplan för säker vägtrafik.

Nyligen offentliggjorde Trafikanalys olycksstatistiken för trafiksäkerhet väg; 210 personer omkom i vägtrafiken förra året. Det är fler omkomna än 2020, då 204 människor omkom.

– Vi bedömer att utvecklingen är på väg åt rätt håll för att nå etappmålet år 2030, säger Maria Krafft,trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Det finns dock en viss pandemieffekt som har bidragit till den positiva utvecklingen.

Under 2021 var antalet omkomna i personbil, mc, moped och bland gående i stort sett oförändrat i förhållande till 2020. Bland personer som färdats i lätt lastbil har antalet omkomna minskat något. Däremot var det fler omkomna cyklister 2021 (24 personer) jämfört med 2020 (16 omkomna cyklister). Utfallen för 2020 och 2021 har givetvis påverkats av ändrade förutsättningar i samhället på grund av pandemin. Ändrad trafikmängd och trafikens sammansättning ger en direkt påverkan. Hastighetsefterlevnaden är fortfarande låg men har förbättrats under senare år, särskilt under åren 2020–2021. Ungefär hälften av alla förare håller hastighetsgränsen

Trafikverket arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det ger resultat. När Nollvisionen antogs år 1997 var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år. Det är betydligt fler än idag, trots att vägtrafiken har ökat under samma period. Bland framgångsfaktorerna märks tydligt att utvecklingen av säkrare vägar, fordon och miljöer för fotgängare har gett effekt.

Regeringen har beslutat om etappmål som säger att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent. Det vill säga, högst 133 omkomna och högst 3100 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030. Utgångsvärdet för etappmålen 2030 är medelvärden av olycksstatistiken år 2017–2019.
Nu kraftsamlar Trafikverket tillsammans med andra aktörer och alla som är ute i trafiken för att nå dessa utmanande mål – och Nollvisionen att ingen ska dödas eller skadas i trafiken.

Ny aktionsplan där 33 aktörer deltar med 250 åtgärder för en säker vägtrafik
Trafikverket initierade en tidigare aktionsplan, för perioden 2019–2022. Då medverkade totalt 14 aktörer, inklusive Trafikverket, med 111 åtgärder. Den senaste uppföljningen visade att 81 procent av de åtgärderna pågår eller är genomförda.

Nu sjösätter Trafikverket en ny aktionsplan för perioden 2022–2025 med 33 aktörer som tillsammans har beskrivit sina ambitioner att bidra till en säker vägtrafik. Aktörerna är statliga myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer, försäkringsbolag och forskningscentra. Varje aktör ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder.

Trafikverket deltar med 46 åtgärder. Några exempel är fortsatt etablering av trafiksäkerhetskameror, prioritering av åtgärder för att hastighetssäkra gång-, cykel- och mopedpassager samt montering av hoppskydd på flera höga broar på det statliga vägnätet för att motverka självmord i vägtransportsystemet.

Läs mer om Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025

Källa: Trafikverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser