Färre omkom i vägtrafiken 2019

Antalet omkomna i vägtrafiken år 2019 är färre än föregående år. De preliminära siffrorna visar att uthållighet och rätt insatser ger resultat. Rätt hastighet och ny teknik kan rädda ännu fler liv i trafiken.

Preliminär statistik har rapporterats av Transportstyrelsen och redovisas på deras webbplats. Den slutgiltiga statistiken och analysen för 2019 redovisas i april i år.

– Under 2019 omkom preliminärt 223 personer i vägtrafiken. Det är nästan lika många omkomna som för hundra år sedan, trots att vägtrafiken har ökat mycket kraftigt under samma period. För cirka hundra år sedan fanns 60 000-70 000 fordon i Sverige, i dag finns över fem miljoner fordon, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

– När vi är nere på så här låga siffror så vet vi också att det är stor sannolikhet att antal dödsolyckor varierar en del mellan enskilda år. Det är viktigt att vi ser utvecklingen över tid och är uthålliga i insatser för att nå Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

År 2018 var ett mörkt år som sticker ut, med hela 324 omkomna. Nästan hela ökningen av antalet omkomna under år 2018 skedde på det statliga vägnätet och främst bland personbilister i mötes- och korsningsolyckor. Under 2019 syns en återgång till mera normala nivåer. Samtidigt har antalet omkomna i singelolyckor minskat kraftigt.

Minskningen i antal omkomna märks påtagligt inom flera grupper. Antal omkomna män har minskat samt antalet oskyddade trafikanter, det vill säga antalet omkomna gångtrafikanter, cyklister och mc-förare. Det är också betydligt färre döda på de kommunala vägarna.

Under 2019 omkom 28 motorcyklister. Det är 19 färre jämfört med 2018 då 47 motorcyklister omkom.

Utmaningar inför kommande decennium

Även om statistiken behöver analyseras mer utförligt, kan man redan nu konstatera att det finns flera utmaningar i trafiksäkerhetsarbetet.

Tre av fyra som omkommer, har förolyckats på den regionala delen av det statliga vägnätet. Därför behövs det fler trafiksäkerhetsinsatser på det regionala vägnätet. Under drygt 20 års tid med systematiskt arbete för Nollvisionen har vi gjort stora satsningar på de större statliga vägarna i Sverige. Utmaningen ligger främst i att minska omkomna i singelolyckor, men även omkomna i mötesolyckor.

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. 55 procent av alla trafikanter uppges köra för fort. Hastigheten är ofta en avgörande faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Mer än hundra liv kan sparas om alla håller hastigheten. Det har skett en ökad hastighetsefterlevnad under 2018-2019, vilket är positivt.

Omställningen till mer aktivt resande, det vill säga fler som cyklar och går, innebär att det bland annat behövs en anpassning av infrastruktur och hastighet för att inte riskera ökade personskador. Det gäller även nya eldrivna enpersonsfordon som exempelvis elsparkcyklar.

Många åtgärder är på gång – ny teknik ger stora möjligheter att rädda fler liv i trafiken

Trafiksäkerhet är ett samspel mellan infrastrukturåtgärder, fordons krocksäkerhet och användare.

Vi behöver fortsätta att ta vara på ny teknik. Exempelvis kan uppkopplade fordon, sensorer som läser av vägmiljön och fordon som automatiskt bromsar för oskyddade trafikanter rädda många liv både i tätort och på landsvägar.

Cirka 7-8 procent av bilparken byts ut varje år. Det ger en effekt på trafiksäkerheten och räddar 7-9 liv per år.

En långsiktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet är att bygga mötesseparerade vägar som förhindrar frontalkollisioner. Men vi behöver även genomföra åtgärder som har snabbare effekt på trafiksäkerheten, exempelvis fortsatt etablering av trafiksäkerhetskameror och anpassningar av hastighetsgränser utifrån vägarnas utformning.

Källa: Trafikverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan