45 omkom i trafiken under maj

I maj 2001 dödades 51 personer och medelantalet dödade under maj månad de senaste fem åren har varit 50.

Tio har omkommit i Stockholms län, nio i Västra Götalands län och totalt fyra personer i de sex nordligaste länen.

Under årets första fem månader har 201 personer omkommit att jämföra med 194 förra året. Medelantalet dödade under januari – maj åren 1997 – 2001 uppgår till 206.

Antal dödade cyklister uppgår till 5 och gående till 19 under de första fem månader. Detta innebär i stort en halvering jämfört med samma period förra året.

Av de omkomna i år har 60 personer omkommit i kollision med tung lastbil, samt fyra som förare eller passagerare i tung lastbil. Under den senaste 12-månadersperioden (juni 2001 – maj 2002) beräknas 566 personer ha omkommit i vägtrafiken.

565 PERSONER TRAFIKDÖDADE UNDER 2001
Under år 2001 har enligt uppgifter registrerade av Vägverket den 21 januari 541 personer omkommit i vägtrafiken, vilket är i stort lika många som åren 1999 och 2000 men fler än åren 1994-1998.

Det definitiva antalet trafikdödade under år 2001 beräknas dock uppgå till ca 565, när alla ”sena” dödsfall inkluderats. Dvs. alla de personer som avlider inom 30 dagar från olyckstillfället och som ännu inte blivit registrerade. Definitiv statistik kommer att publiceras senare i år av SIKA/SCB. Vissa uppgifter kommer sannolikt att bli tillgängliga under juni månad. Fördelning efter trafikantkategori eller åldersgrupp skiljer sig inte nämnvärt från de senaste åren. Antalet dödade cyklister – 40 – är det lägsta antalet på mer än 50 år. Av de 80 omkomna fotgängarna var inte mindre än 34 äldre än 74 år. Antalet omkomna äldre bilförare har dock minskat under år 2001, vilket delvis förklaras i fotnoten nedan.

Av 541 omkomna har 138 dödats i möteskollisioner, och 154 i singelolyckor. Ytterligare kommentarer om antalet trafikdödade ges i pressmeddelande i pressmeddelande nr 4 från Hk (2002-01-21)

Utvecklingen av dödade och svårt skadade presenteras genom Trafiksäkerhetsbarometern OBS. Fr.o.m. år 2001 har i statistiken över dödade personer endast medräknats personer som avlidit av ”krockvåld” i samband med olyckan. Personer som avlidit av sjukdom har däremot inte medräknats. Under åren 1994-2000 har sådana fall inkluderats i statistiken och har uppgått till ca 20-25 per år, främst äldre.

Källa: Vägverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser