193 döda i sommartrafiken

– Sommartrafiken har skördat allt för många dödsoffer. Den negativa utvecklingen fortsätter. Om utvecklingen fortsätter på detta sätt kommer troligen omkring 600 personer att få sätta livet till i trafiken år 2002. En bidragande orsak till utvecklingen är trafikökningen på våra vägar. Respekten för gällande hastighetsgränser och andra lagar i trafiken nonchaleras i alltför hög utsträckning. Därför kommer Vägverket själva att vidta och tillsammans med andra aktörer föreslå kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen, säger Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö.

399 DÖDADE UNDER ÅRETS FÖRSTA ÅTTA MÅNADER
Under årets första åtta månader har 399 personer omkommit att jämföra med 354 förra året. Medelantalet dödade under januari – augusti åren 1997 – 2001 uppgår till 363. Antalet omkomna i år är det högsta antalet sedan 1993. Den största ökningen jämfört med de senaste åren återfinns bland bilister, främst i åldrarna yngre än 45 år.
Antal dödade gående uppgår till 33, vilket är det lägsta sedan 1995. Hälften har varit äldre än 64 år.
För cyklister och motorcyklister uppgår antalet trafikdödade i år 31 resp. 29 vilket är ungefär lika många som de senaste åren. Däremot har en ökning skett bland mopedister, 12 i år mot 6 åren 2000 och 2001
Av de omkomna i år har 87 personer omkommit i kollision med tung lastbil, samt 10 som förare eller passagerare i tung lastbil.
Under den senaste 12-månadersperioden (september 2001 – augusti 2002) beräknas 596 personer ha omkommit i vägtrafiken.

Enligt uppgifter inkomna till Vägverket den 15 september 2002 har 61 personer dödats i vägtrafikolyckor under augusti månad. Antalet förväntas stiga till ca 63 i den slutliga statistiken. Tjugosex av de omkomna under augusti månad var oskyddade trafikanter, varav 9 motorcyklister, 10 cyklister och 7 gående.
Fjorton person har omkommit i kollision med tung lastbil.
En av de omkomna under augusti var yngre än 18 år.
I augusti 2001 dödades 47 personer och medelantalet dödade under augusti månad de senaste fem åren har varit 57.

Under året har 97 personer omkommit i kollisioner med tung lastbil vilket är ca 20 fler är förra året. Orsaken till ökningen är oklar och i många fall är inte de tunga fordonen vållande. Analys av olycksstatistiken pågår varför några säkra slutsatser ännu ej kan göras.

Följande åtgärder avser Vägverket vidta:

Alla höghastighetsvägar till slut mötesfria
Bättre körkortsutbildning – t ex med obligatorisk risk och kunskapsutbildning vid inledningen
Yrkestrafiktillstånd kopplat till trafiksäkerhet
Ett nytt hastighetsgränssystem
Skapa möjligheter för fordonsindustrin som tillåter och stimulerar innovationer, t ex deformerbara lastbilsfronter
– En sådan åtgärd som redan är beslutad är en höjning av bilbältesboten till 600 kr, säger Ingemar Skogö

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser