Tuffare avgaskrav träder i kraft vid nyår

Från och med 1 januari 2020 måste alla nya typgodkända motorcyklar och mopeder som säljs inom Europeiska unionen (EU) och det europeiska frihandelsområdet (EFTA) uppfylla den nya miljöstandarden Euro 5 som kommer att ersätta den nuvarande Euro 4-specifikationen.

För befintliga moped- och motorcykelmodeller som är typgodkända före den 1 januari 2020 kommer Euro 5 att bli obligatoriskt från och med den första dagen 2021. Detta ska göra att utsläppen av farliga avgaser från fordon inom kategori L (dvs. mopeder, motorcyklar, trehjulingar och fyrhjulingar) ska ligga på åtminstone samma nivå som Euro 6-bilar.

Teknisk innovation inom motorcykelindustrin har spelat en nyckelroll i att gradvis minska fordonsutsläppen. Sedan införandet av Euro 1-standarden för motorcyklar och mopeder 1999 har utsläppen av föroreningar minskat drastiskt. Kombinerade utsläpp av kolväten (HC) och kväveoxider (NOx) har minskat med 96,6%, medan koldioxidutsläppen har minskat med 92,3%.

Enligt den nya Euro 5-standarden får avgasutsläpp från mopeder, motorcyklar, trehjulingar och fyrhjulingar inte överstiga 1 000 mg/km kolmonoxid (CO), 100 mg/km totala kolväten (THC), 68 mg / km icke-metan-kolväten (NMHC), 60 mg/km kväveoxider (NOx) och 4,5 mg/ km partikelformigt material (PM). Dessa Euro 5-utsläppsgränser är desamma som för Euro 6 för bilar.

Den nya Euro 5-standarden som kommer att ersätta den tidigare (Euro 4) kommer att bli obligatorisk för alla nya typgodkända motorcyklar och mopeder från och med den 1 januari 2020. Vissa nischsegment (bland annat enduro- och trialmotorcyklar) har beviljats ​​ytterligare tid. Dessa nischprodukter måste uppfylla de nya Euro 5-utsläppsgränserna från och med den 1 januari 2024.

Bestämmelser om hållbarhet och utsläppsnivåer för förångning blir strängare. En annan viktig nyhet är den gradvisa introduktionen av omborddiagnostik (OBD), vilket möjliggör avancerad identifiering och flaggning av funktionsfel och eventuell försämring av utsläppskontrollsystem.

Annons

Annons

Senaste utgåvan